بیانیه استراتژی

بیانیه استراتژی

مادرگروه آینده نمای پارسیان استراتژی را اینگونه بیان میکنیم:

به عنوان یک شرکت پیشرو درفناوری اطلاعات هدف ما افزایش رضایتمندی مشتریان بهبودکارایی وکاهش هزینه ها

بااستفاده از استانداردهای بین المللی است.مزیت رقابتی ما"رهبری محصول صمیمیت با مشتری وتعالی عملیاتی است"

به این ترتیب:_تحلیل وضع موجود/بااستفاده از سرورهای قدرتمند شبکه‌های پرسرعت،نرم افزارهای تخصصی ،و

سامانه هایERP,CRM

_ تحلیل نقاط قوت وضعف:با استفاده از روش SWOT،مانقاط قوت و ضعف داخلی وفرصتها،تهدیدهای خارجی 

فناوری اطلاعات را شناسایی میکنیم،تا بتوانیم دربازارهای جدید،وحضوردر حکومت الکترونیک و پروژه‌های عظیم،

وهمکاری با شرکا استراتژیک داخلی وخارجی را امکانپذیرسازیم.

مدیران

امیرحسین مجید
امیرحسین مجید

سمت : مدیرعامل

سوال دارید؟ جهت مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید.